Adatkezelési Tájékoztató

 

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint Társaságunk adatvédelmében érintett természetes személyt adatvédelmi szabályainkról.

1. Milyen alapelveket követünk?

 

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Ön számára átláthatóan kezeljük,
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon,
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak,
d) minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat pedig haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük,
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Az Ön személyes adatait

a) minden esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)-f) pontjaiban foglaltak alapján kezeljük és csakis az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és – jogszabályban előírt esetekben – önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel,
b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, az ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét,
c) előfordul az is, hogy az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak vagy harmadik személynek fűződik jogos érdeke, ilyen például a velünk szerződéses kapcsolatban lévő nem természetes személyek természetes személy képviselői személyes adatainak számunkra – a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékű – átadása.

 

2. Kik vagyunk?

 

Társaságunk megnevezése: Diesel-Tank Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

Címünk (székhely): 3351 Verpelét, Hegy út 3.

Címünk (telephely): 3351 Verpelét, Hortobágyi tanya 1 Hrsz.:0272/26

Postacímünk: 3351 Verpelét, hegy út 3.

Telefonszámunk:  30/6368582

Honlapunk: www.dieseltank.hu

E-mail címünk:  info@dieseltank.hu

Adószámunk: 23165959-2-10

Cégjegyzékszámunk: 10-09-031624

„A” változat: Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem kötelezett.

 

Társaságunk az adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

 

NÉV

 

CÍM

 

TEVÉKENYSÉG

 CLOUDBRiKZ Kft. 3300 Eger, Cecey Éva u. 59. tárhely szolgáltatás
 CLOUDBRiKZ Kft. 3300 Eger, Cecey Éva u. 59. IT-szolgáltatás
LKG -INVEST KFT 3300 Eger, Maklári út 4/b bérszámfejtés
LKG- INVEST KFT 3300 Eger, Maklári út 4/b könyvelés

 

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

 

3. Milyen adatokat kezelünk Önnel kapcsolatban?

 

Az általunk Önnel kapcsolatban kezelt adatok

 

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam

Ügyfél- és partnerkapcsolatok

Cél az ügyfél- és partnerkapcsolataink fenntartása, a szerződéseink előkészítése, szerződéseink teljesítése, garanciális ügyeink intézése

szerződés előkészítése, teljesítése,

 

jogszabályi kötelezettség (számlázás tekintetében)

 

szerződéses partnerünk jogos érdek (nem természetes személy szerződő partnereink természetes személy képviselői esetében)

 

teljes név, beosztás, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, stb.)

 

számlázáshoz szükséges, jogszabályban előírt adatok

 

szerződés, illetve nem természetes személy szerződő partnerünk természetes személy képviselője esetében a képviseleti minőség megszűnése után 5 év, illetve a számviteli és adójogszabályokban elírt megőrzési idő

Munkavállalóinkkal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja a Társaságunk gazdasági tevékenységének biztosítása, illetve a a munkaszerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesítése mind a Társaságunk, mind a munkavállalóink részére

 

szerződés előkészítése, teljesítése

 

jogi kötelezettség

 

társaságunk jogos érdeke

 

hozzájárulás

munkaszerződésbe foglalt személyes adatok

 

az adó- és társadalombiztosítási, valamint egyéb jogszabályi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatok

 

munkavállalónk ellenőrzése során keletkezett személyes adatok

 

hozzájárulás alapján munkavállalóink fényképe

 

jogszabályi előírás alapján, ill. bizonyos esetekben 2-3 év, hozzájárulásos adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig

Társaságunk rendezvényein készült (tömeg)felvételekkel kapcsolatos adatkezelés

célja Társaságunk életének megörökítése marketinganyagok, prezentációk és a Társaságunk életét bemutató évkönyvek számára

 

jogos érdek

 

név, képmás (álló- és mozgókép), rendezvény időpontja, tárgya, helye

 

nem selejtezhető

Társaságunk rendezvényein, kiadványaihoz, honlapjához készült interjúkkal, felvételekkel kapcsolatos adatkezelés

célja Társaságunk életének megörökítése, marketing anyagok és prezentációk készítése,  honlapunkra tartalom feltöltése

 

hozzájárulás

 

név, képmás (álló- és mozgókép), rendezvény időpontja, tárgya, helye

interjú tartalma

 

nem selejtezhető, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából adatkezelés

Az adatkezelés célja a Társaságunk közvetlen üzletszerző tevékenységéhez adatbázis biztosítása, illetve annak jogszabályi követelményeknek megfelelő kezelése

 

társaságunk jogos érdeke

 

hozzájárulás

 

név, elérhetőségi adatok, érdeklődési kör, foglalkozás, ….

 

jogszabályi előírás alapján, ill. hozzájárulásos adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig

 

a Robinson-lista esetében az adatok nem törölhetőek

Társaságunkhoz felvételre jelentkező személyekkel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelésünk célja a Társaságunknál megüresedő pozíciók betöltése, az állásra jelentkezők meghallgatása és a legalkalmasabb jelölt kiválasztása

 

szerződés előkészítése, illetve az állásra jelentkező hozzájárulása

 

az önéletrajzban szereplő, illetve az interjú során megismert személyes adatok

az állás betöltése után azon személyek személyes adatait, akik nem nyertek felvételt, haladéktalanul töröljük kivéve akkor, ha adataik további kezeléséhez kifejezetten és önkéntesen hozzájárultak

Ügyfeleink panaszainak kezelése

célja ügyfeleink panaszának kivizsgálása, a vizsgálat eredményeképpen a panaszra okot adó helyzet orvoslása

 

jogi kötelezettség

 

név, elérhetőségi adatok, a panaszban megadott, illetve az adott panasz kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges egyéb személyes adatok

 

 

jogszabályi előírás alapján

Pénzmosással kapcsolatos adatkezelés

Ingatlanügyletek esetén 2017. évi LIII. tv. előírásainak megfelelés

jogszabályi kötelezettség teljesítése

jogszabályban

előírt adatok

(2017. évi LIII. tv. 3.§)

jogszabályi alapján 8, ill. 10 év

 

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból –  8 munkanapos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (GDPR 7. cikk (3) bekezdés).

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a jelen tájékoztatónk elején megadott e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást. Válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 

4. Egyéb adatkezelési kérdések

 

A Társaságunknál könyvvizsgáló (Tisza-Audit Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Könyvelő Bt. 3300 Eger, Mocsáry L. utca 11.) működik, számára a tevékenysége ellátásához szükséges, gazdálkodásunkkal kapcsolatos adatokat továbbítjuk.

 

Az Ön adatait egyéb esetben csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

 

Társaságunk adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. További információ adatfeldolgozóinkról a 2. pontban található.

Társaságunk külföldre a GDPR (V. fejezet) és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületünkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk, illetve adatfeldolgozóink tekintetében is szigorú biztonsági feltételeket kötünk ki. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.

 

5. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

 

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint korlátozását (amennyiben jogszabály erre lehetőséget ad),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyeleti hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról valamint időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

 

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, korlátozásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

 

Amennyiben az Ön helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a 15 napos határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a szokásos tartózkodási helye vagy munkahelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

   

  6. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

   

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
  • 2017. évi LIII. törvénya pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)

   

   7. Adatkezelési tájékoztató módosítása

    

   Szervezetünk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

   Budapest, 2018

    

   Készítette: Bartók Judit TÜV minősített Adatvédelmi Tisztviselő Tanúsítvány jegyzékszám: TRIC/18/39191

   Általános Szerződési Feltételek

   A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint:

   1. A weboldal címe:

   http://www.dieseltank.hu

   2. A weboldal üzemeltetőjének és az állomás koordinálójának adatai:

   Cégnév: Diesel-Tank Kft.

   Székhelycíme: 3351Verpelét Hegy út 3.

   Adószám: 23165959-2-10

   Cégjegyzékszám: 10-09-031624

   Nyilvántartást vezető cégbíróság: Heves Megyei Bíróság mint cégbíróság.

   A weboldal üzemeltetője a szerződés létrejöttének kereteit biztosítja, mely a megrendelő és a szolgáltató között jön létre. Jelen esetben a weboldal üzemeltetője és a szolgáltató megegyezik.

   3. Ügyfélszolgálat adatai:

   Cím: 3351 Verpelét Hegy út 3.

   Telefon:+3630/636-8582

   Email: info@dieseltank.hu

   Nyitvatartása: Bejelentkezés alapján

   4. Az általános szerződési feltételek elfogadása

   A szolgáltatás során a Felhasználó, ha a Weboldal megrendelés szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között. Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem küldhet megrendelést.

    

   5. A megrendelés lépései:

   → A megrendelő űrlap kitöltése

   → A megrendelés elküldése

   → A megrendelés visszaigazolása

   6. Tudnivalók a megrendelésről

   A Weboldalról történő megrendelés elküldéséhez nincs szükség regisztrációra. A megrendelést a vizsgáztatni kívánt növényvédő gépenként kell elküldeni. Egymás után korlátlan számú vizsgálat rendelhető.

   7. Az adásvételi szerződés létrejötte

   Ha a felhasználó megrendelést küld a megadott weboldalon keresztül, a Szolgáltató a megrendelést e-mailben 3 munkanapon belül visszaigazolja, ezzel egy időben adásvételi szerződés jön létre a Vásárló (Felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a Vásárlóhoz 72 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt szolgáltatást igénybe venni.) A Felhasználó elfogadja,hogy az íly módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül és arra a Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. A szolgáltató Diesel-Tank Kft. fenntartja a jogot, hogy az illetékességi területek módosulásával a megrendelő előzetes értesítése nélkül a szolgáltatót megváltoztassa, más – a szükséges jogosítványokkal rendelkező – jogi személynek delegálva a vizsgálatot. Ezen esetben az új megjelölt jogi személy nyújtja majd a szolgáltatást, melynek negatív következményei megrendelőre nézve nem lehetnek. Amennyiben változik a szolgáltató személye, a megrendelőlap nem kerül módosításra. A vizsgálat lebonyolításának részleteiről a szolgáltató értesíti megrendelőt, szükség esetén egyeztetve a megfelelő helyszínt és időpontot. Megrendelő köteles az egyeztetett időpontban és helyszínen megjelenni. Amennyiben megrendelő nem hajlandó együttműködni az időpont vagy helyszín egyeztetése céljából, úgy a szolgáltatás nem kerül elvégzésre, de annak összege a megrendelő számára kiszámlázásra kerül. 

   8. A termék lényeges tulajdonságai

   A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

   9. Árak

   A Weboldalon közzétett árak nettó árak. A szervíz, munkadíj, vagy alkatrész költségek, ezen költségeken kívül kerülnek felszámításra.

   10. Kiszállítás, személyes átvétel

   Árlista a weboldalon.

   11. Lehetséges fizetési módok

   Banki átutalás , illetve készpénzes fizetés a helyszínen.

   12. Elállási tájékoztató

   12.1. Elállási jog

   Ön 14 napon belül jogosultindokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Önjogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.  Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni írásban (például postán, telefaxon, vagy elektronikus úton küldöttlevél útján) az alábbi címre: 

   Cégnév: Diesel-Tank Kft.

   Székhelycíme: 3351 Verpelét Hegy út 3.

   Telefon: +36 30/636-8582

   E-mail: info@dieseltank.hu; istoth@t-email.hu

   Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

   12.2. Az elállás joghatásai

   Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

    

   13. Elállási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

   Címzett: Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződéstekintetében: 

   Átvétel időpontja:

   A fogyasztó(k) neve:

   A fogyasztó(k) címe:

   A fogyasztó(k) aláírása:(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

   Kelt: 

    

   14. Jótállási vagy szavatossági igénybejelentésének módja

   15. A vizsgálaton jelenlévők oda nem illő magatartásukkal, vesztegetéssel és egyéb, a vizsgálat akadályoztatására irányuló cselekvéssel megzavart vizsga minden esetben befejeződik, a vizsgált gép „alkalmatlan” minősítést kap, újravizsgáztatását nem vállalkozásom nem vállalja. A vizsgált módjából adódóan nincs mód a jótállási jog gyakorlására.

    

   Kelt: Verpelét, 2024.01.22.